Pytania i Odpowiedzi

Zadaj Pytanie

Formularz do zadania pytania

[contact-form-7 id=”368″ title=”Zadaj pytanie”]

Odpowiedzi

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

– dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jeżeli w marcu nastąpi zmiana miejsca zamieszkania jednej z osób dotychczas zamieszkujących daną nieruchomość (np. wyjazd z gminy Chorkówka za granicą, na studia lub do innej gminy) i właściciel nieruchomości zgłosi ten fakt w ciągu 14 dni, to czy za marzec będzie naliczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w gminie Chorkówka za osobę, która wyjechała?

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania stosuje się art. 6i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z2016r., poz. 250), zgodnie z którym gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca (np. pierwsze dwa tygodnie marca) – to opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (tj. marzec) uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał (tj. gminie Chorkówka), a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana (tj. od kwietnia w innej gminie).

WAŻNE

Przekroczenie ustawowego 14­-to dniowego terminu zgłoszenia zaistniałej zmiany – powoduje naliczenie opłaty (za osobę która wyjechała) aż do miesiąca, w którym zostanie zgłoszony fakt wyjazdu danej osoby.

Jeżeli nastąpi zgon osoby zamieszkującej nieruchomość, to czy za miesiąc w którym miał miejsce zgon, należna jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za osobę zmarłą?

­Jeżeli została złożona deklaracja w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany, wówczas za miesiąc, w którym nastąpił zgon­ opłata z ww. tytułu za osobę nieżyjącą nie jest naliczana.

WAŻNE

­Inaczej natomiast jest rozpatrywany przypadek, gdy zgłoszenie zaistniałej zmiany nastąpiło z przekroczeniem terminu 14 dni. W takim przypadku – opłatę za osobę zmarłą nalicza się do chwili złożenia nowej deklaracji, w której zostaje zgłoszony fakt zgonu.