Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorkówce została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Chorkówka, na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomani.

Do zadań komisji należy:
1. prowadzenie czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu;
2. opiniowanie przez zespół wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
3. prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych
4. przyjmowanie zgłoszeń o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu:
5. przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego;
6. składanie winsoku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy;
7. udzielenie konsultacji członkom rodzin z problemem alkoholowym;
8. inicjowanie i wspieranie realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
9. prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z zadaniami ustawowymi Komisji;
10. udział członków Komisji w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz e posiedzeniach grup roboczych;
11. udział członków Komisji w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach, seminariach związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przemocy.

Skład Komisji:

Maria Żołna – przewodnicząca Komisji
Stanisław Lula- z-ca Przewodniczącego Komisji
Jadwiga Barut – członek komisji
Andrzej Biały – członek Komisji
Paweł Szmyd – członek Komisji
Marek Pacek – członek komisji
Barbara Wojtowicz – członek Komisji