Rejestr Instytucji Kultury

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Chorkówka

Rejestr Instytucji Kultury prowadzony jest zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz. U. 2012.189).

Wpisowi do rejestru podlegają z urzędu instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Chorkówka . Dla każdej instytucji prowadzona jest odrębna księga rejestrowa.

Rejestr udostępniany jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, a także w formie papierowej na wniosek zainteresowanego, stosownie do zasad określonych  w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198) oraz zgodnie z §10 wyżej wspomnianego rozporządzenia.

Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru albo z księgi rejestrowej.
2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi  rejestrowe instytucji kultury.
4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Rejestr instytucji kultury prowadzi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Pobierz:

Ksiega Rejestrowa Instytucji Kultury- GOK

Ksiega Rejestrowa Instytucji Kultury – Biblioteka

Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury

Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury

Rejestr Instytucji Kultury