Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Chorkówka

Zimowe utrzymanie dróg gminnych polegać będzie głównie na zapewnieniu przejezdności poprzez odśnieżanie jezdni. Odśnieżanie uzależnione będzie od intensywności opadów śniegu. Zwalczanie śliskości i gołoledzi polegać będzie na posypywaniu jezdni mieszanką uszorstniającą  piasku i soli.

Natężenie akcji zimowej uwarunkowane będzie wielkością ruchu drogowego na poszczególnych drogach gminnych publicznych  do dróg o wyższej kategorii (powiatowych) a następnie dróg wewnętrznych (dojazdowych).

Usuwanie śliskości i gołoledzi prowadzone będzie głównie w obrębie skrzyżowań z innymi drogami, na odcinkach o pochyleniu podłużnym powyżej 4%, w obrębie przystanków  autobusowych i innych miejscach wyznaczonych przez Zarządcę drogi. Posypywanie jezdni na całej szerokości będzie tylko w przypadku wystąpienia gołoledzi.

Przetarg na zimowe utrzymanie dróg został przeprowadzony na lata 2021-2023. Tak jak to było w latach poprzednich utrzymywaniem  dróg  gminnych na terenie gminy Chorkówka  zajmują się firmy, z którymi zostały zawarte umowy  na utrzymanie dróg.

Gmina została podzielona na rejony obejmujące miejscowości :

Rejon Nr 1 miejscowość Bóbrka i Machnówka

Rejon Nr 2 miejscowości Chorkówka i Leśniówka

Rejon Nr 3 miejscowości Faliszówka i Poraj

Rejon Nr 4 miejscowości Draganowa i Sulistrowa

Rejon Nr 5 miejscowość Kobylany

Rejon Nr 6 miejscowości Kopytowa i Żeglce

Rejon Nr 7 miejscowość Zręcin

Rejon Nr 8 miejscowość Świerzowa Polska

Rejon Nr 9 miejscowość Szczepańcowa

Odpowiedzialnym za każdą  z miejscowości  jest  sołtys danego sołectwa.  Interwencję  w sprawie wykonania odśnieżania, czy też posypywania  należy zgłaszać do sołtysa miejscowości, której dotyczy interwencja na numery telefonów, które zostały podane  tutaj . Sołtysi poszczególnych miejscowości decydują o kolejności użycia sprzętu.

Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych z ramienia Urzędu Gminy prowadzi  inspektor  Stanisław Lula, tel. 134386952,  w godzinach  pracy Urzędu.

Drogi powiatowe przebiegające przez miejscowości Gminy Chorkówka będą utrzymywane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie tel. 13 4375796 oraz Obwód Drogowy Dukla tel. 13 43 30020