Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (GZZK) jest organem pomocniczym wójta w zapewnianiu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego. Został powołany Zarządzeniem Nr 73/2009 Wójta Gminy Chorkówka – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Przewodniczącym GZZK jest Wójt Gminy Chorkówka. Zastępcą przewodniczącego GZZK jest Zastępca Wójta Gminy Chorkówka. Członkami GZZK są pracownicy Urzędu Gminy, innych jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli zespolonych służb, społecznych organizacji ratowniczych i inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Gminnego Zespołu.

Zespół działa na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r. art. 19 ust. 4, 5 i 6 (Dz. U. z 2013r., Nr 594, z późn. zm.) oraz Zarządzeniu Nr 73/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. Wójta Gminy Chorkówka.

Do zadań Zespołu Gminnego należy:
Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi Gminy Chorkówka wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego;
Podejmowanie przedsięwzięć do zapewnienia ochrony ludności i środowiska naturalnego, a także zapewniania warunków do przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowej;
Przekazanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
Opiniowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz jego aktualizacja;
Utrzymywanie sił i środków przewidywanych do działania;
Zapewnienie udziału ekspertów z danej dziedziny działań;
Nadzór merytoryczny nad prowadzeniem działalności zapobiegawczej i odbudową;
Dokumentowanie działań.

Członkowie Zespołu Gminnego realizują w trakcie jego prac swoje statutowe obowiązki i zadania.  Realizacja tych zadań przez członków Zespołu Gminnego ma zapewnić bezkolizyjne i efektywne współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie zapobiegania, przygotowywania oraz reagowania i odbudowy w sytuacjach klęski żywiołowej obejmującej jedno lub więcej zagrożeń, a także zapewnić współdziałanie z siłami i środkami innych gmin, powiatu oraz siłami podporządkowanymi wojewodzie.

W celu zapewnienia całodobowego przepływu informacji w sytuacjach kryzysowych na obszarze Gminy Chorkówka wyznaczony jest:
1. Sekretariat Urzędu Gminy Chorkówka – w godzinach pracy urzędu;
2. po godzinach pracy Urzędu Gminy Chorkówka oraz w dni wolne i święta – Przewodniczący Zespołu ( Wójt Gminy Chorkówka – 603543703 ), Zastępca Przewodniczącego ( Z-ca Wójta Gminy Chorkówka – 695082671 ), oraz Członkowie Zespołu Gminnego: Inspektor d/spraw obronnych 602627842, Komendant Gminny OSP( 601063727).

Zakres przekazywania informacji dotyczy w szczególności:
1. poważnych awarii instalacji komunalnych,
2. utrudnień w ruchu drogowym,
3. katastrof komunikacyjnych,
4. przewozu substancji niebezpiecznych,
5. zagrożeń pożarowych,
6. skażeń chemicznych i katastrof ekologicznych,
7. zagrożeń epidemiologicznych,
8. epidemii chorób ludzi,
9. epizoocji chorób zwierzęcych,
10. klęsk żywiołowych,
11. występowania niewypałów i niewybuchów,
12. zbiorowego naruszania ładu i porządku publicznego,
13. niepokojów i protestów społecznych,
14. imprez masowych stwarzających potencjalne zagrożenia porządku publicznego,
15. przestępstw przeciwko organom administracji publicznej,
16. awarii telekomunikacyjnych,
17. skażeń radiacyjnych,
18. aktów terroru kryminalnego,
19. nielegalnej migracji ludności,
20. innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Chorkówka.