Gospodarka odpadami

Odpady komunlane

Skanalizowany został cały obszar gminy

Zakończyliśmy kolejny etap budowy kanalizacji w Gminie Chorkówka i tym samym skanalizowany została cały obszar gminy. W tym roku zadaniem,… Czytaj więcej Skanalizowany został cały obszar gminy

Dystrybucja worków i naklejek na odpady segregowane

Worki i naklejki na odpady segregowane będą wydawane w następujących miejscowościach i terminach: Miejscowość – miejsce wydawania Dzień Bóbrka –… Czytaj więcej Dystrybucja worków i naklejek na odpady segregowane

Godziny otwarcia PSZOK

Przypominamy:  PSZOK zlokalizowany jest w Chorkówce, wjazd naprzeciwko Kompleksu boisk Sportowych w Chorkowce. Czynny jest w  soboty w godz. od … Czytaj więcej Godziny otwarcia PSZOK

Zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Informujemy mieszkańców, że w marcu odbędą się zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów problemowych oraz innych odpadów… Czytaj więcej Zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Dlaczego worki z odpadami nie zostały odebrane?

Przypominamy: każdy właściciel nieruchomości otrzymał indywidualne kody z podziałem na rodzaj odpadów. Kody obowiązkowo należy nakleić w widocznym miejscu na… Czytaj więcej Dlaczego worki z odpadami nie zostały odebrane?

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.

Na terenie Gminy Chorkówka od 1 stycznia 2021 r. zostanie wprowadzonych kilka zmian w systemie gospodarowania odpadami:   1. Z… Czytaj więcej Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.

Zmiana stawki za odbiór odpadów komunalnych

Od 1 września 2020 r. wysokość stawki za odbiór odpadów komunalnych będzie wynosić 22,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej na terenie nieruchomości. Jeśli mieszkaniec posiada przydomowy kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stawka opłaty będzie obniżona o 1,00 zł. Czytaj więcej Zmiana stawki za odbiór odpadów komunalnych

Dystrybucja worków na odpady

Szanowni  mieszkańcy gminy Chorkówka informujemy, że worki na odpady segregowane będą wydawane w godz. od 900  do 1900 w następujących… Czytaj więcej Dystrybucja worków na odpady

Prace związane z zagospodarowaniem terenu

Ruszyły prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół sceny plenerowej znajdującej się obok Kompleksu Boisk Sportowych w Chorkówce. Przypominamy w skrócie… Czytaj więcej Prace związane z zagospodarowaniem terenu

PSZOK-już czynny

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chorkówce już jest czynny. Odpady można przywozić dwa razy w tygodniu. Czytaj więcej PSZOK-już czynny

Rejestr Działalności Regulowanej

WPIS / ZMIANA WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Magdalena Harmata
I piętro, pokój Nr 23

tel. (13) 43 869 52
email: mharmata@chorkowka.pl

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250),
2) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783),

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

4) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584).

Wymagane dokumenty:

1)Wniosek o wpis / zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
c) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
d) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 Do wniosku należy dołączyć:
1)Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
2)Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 Opłaty:

1.Opłata skarbowa za dokonanie wpisu: 50,00 zł,
2.Opłata skarbowa za zmianę wpisu: 25,00 zł,
3.Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Chorkówce lub przelewem na konto Gminy Chorkówka – Bank Spółdzielczy w Rymanowie, Oddział w Chorkówce nr 62 8636 1031 2003 1500 0042 0004 z dokładnym wskazaniem przedmiotu opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Chorkówka dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębio0rcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Chorkówka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1.Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego.
2.Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3.Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4.Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo- transportowej.
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Chorkówka, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
WNIOSEK O WPIS DO  – RDR

OŚWIADCZENIE O –  RDR

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ ORAZ WYKREŚLONYCH Z TEGO REJESTRU W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W TERENU GMINY CHORKÓWKA

Harmonogram wywozu odpadów
Ustawowe zadania gminy
Analiza stanu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Chorkówka
Zasady segregacji
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
PSZOK

Lokalizacja i godziny otwarcia:
– PSZOK zlokalizowany jest w Chorkówce, wjazd naprzeciwko Kompleksu boisk Sportowych w Chorkowce.
• sobota: 8:00-12:00

Warunki dostarczania odpadów:

– odbierane będą wyłącznie odpady komunalne selektywnie zebrane, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Chorkówka,

– odpady przyjmowane będą w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– nie będą przyjmowane odpady komunalne zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami,

– nie będą przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Rodzaje odpadów przyjmowanych przez PSZOK:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • farby, tusze, kleje,
 • środki ochrony roślin,
 • lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć,
 • urządzenia zawierające freony,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wyłącznie kompletny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym elementy betonowe, ceglane, tynki, tapety, okleiny, papa) – tylko w systemowych workach popielatych (do 6 worków rocznie 60 l. z gospodarstwa domowego),
 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metalu w tym zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
 • bioodpady – tylko w systemowych workach brązowych
 • popiół i odpady paleniskowe – tylko w systemowych workach popielatych (do 4 worków rocznie 60 l. z gospodarstwa domowego),
 • opony od pojazdów samochodowych ( do 4 sztuk rocznie z gospodarstwa domowego)
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
 • tekstylia i odzież

Worki na odpady budowlane, popiół i BIO dostępne w budynku Urzędu Gminy Chorkówka.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Stawka, dystrybucja worków i inne informacje...
 • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi obecnie:

– 21,00 zł od osoby/miesiąc, jeśli właściciel posiada przydomowy kompostownik i kompostuje w nim bioodpady

– 22,00 zł od osoby/miesiąc, jeśli właściciel nie posiada przydomowego kompostownika i nie kompostuje w nim bioodpadów

 • Worki z odpadami należy wystawiać przed posesję najpóźniej do godz. 7:00 w dniu odbioru, wg harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.

 

 • Worki z odpadami komunalnymi muszą być oznakowane kodami kreskowymi umieszczonymi
  w widocznym miejscu. Odpady w workach bez oznaczenia kodem kreskowym nie będą zabierane. Dopuszczone jest oddawanie odpadów w workach systemowych z logo firmy „fbserwis, FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. Gmina Chorkówka” (są to worki z poprzednich lat).

 

 • PSZOK w Chorkówce czynny jest 1 raz w tygodniu – w sobotę od 800 do 1200.
  W PSZOK-u odbierane są wyłącznie odpady komunalne, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Chorkówka. Nie będą przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej.

 

 • Worki na odpady budowlane, popiół i BIO dostępne są w budynku Urzędu Gminy Chorkówka.

 

 • W przypadku wykorzystania kodów kreskowych na dany rodzaj odpadów, istnienie możliwość wydrukowania dodatkowej puli kodów. Taką informację należy zgłosić telefonicznie (tel. 13 43 869 52) lub zgłosić się osobiście do Urzędu Gminy Chorkówka (pokój 23).

 

 • Z terenu wszystkich miejscowości zostały usunięte pojemniki „dzwony” przeznaczone do segregowania opakowań szklanych i opakowań z tworzyw sztucznych (tzw. dzwony). Pomimo licznych informacji, kontroli i upomnień, niektórzy mieszkańcy traktowali te miejsca jako wysypiska różnych odpadów. Wydatki związane ze sprzątaniem terenu wokół pojemników oraz ich opróżnianiem generowały dodatkowe koszty, które solidarnie obciążały wszystkich mieszkańców. Dodatkowo do pojemników tych często trafiały odpady spoza terenu naszej gminy oraz od podmiotów gospodarczych, które zobowiązane są do usuwania odpadów na własny koszt.