Godziny otwarcia PSZOK

Przypominamy: 
PSZOK zlokalizowany jest w Chorkówce, wjazd naprzeciwko Kompleksu boisk Sportowych w Chorkowce.
Czynny jest w  soboty w godz. od  8:00 do 12:00.

Warunki dostarczania odpadów:

– odbierane będą wyłącznie odpady komunalne selektywnie zebrane, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Chorkówka,

– odpady przyjmowane będą w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– nie będą przyjmowane odpady komunalne zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami,

– nie będą przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Rodzaje odpadów przyjmowanych przez PSZOK:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • farby, tusze, kleje,
 • środki ochrony roślin,
 • lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć,
 • urządzenia zawierające freony,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wyłącznie kompletny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym elementy betonowe, ceglane, tynki, tapety, okleiny, papa) – tylko w systemowych workach popielatych (do 6 worków rocznie 60 l. z gospodarstwa domowego),
 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metalu w tym zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
 • bioodpady – tylko w systemowych workach brązowych
 • popiół i odpady paleniskowe – tylko w systemowych workach popielatych (do 4 worków rocznie 60 l. z gospodarstwa domowego),
 • opony od pojazdów samochodowych ( do 4 sztuk rocznie z gospodarstwa domowego)
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
 • tekstylia i odzież

Worki na odpady budowlane, popiół i BIO dostępne w budynku Urzędu Gminy Chorkówka.