Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Biblioteka Gminna w Chorkówce jest samorządową instytucją kultury służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych i w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz niezbędne do obsługi czytelników. Podlegają one ochronie i nie są udostępniane innym podmiotom. Działania te są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

§ 2. PRAWO KORZYSTANIA

1. Prawo korzystania z Biblioteki jest powszechne i przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

– okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

– udostępnić informacje niezbędne do wypełnienia karty zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,

– wyrazić zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie danych osobowych.

6. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.

7. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu.

8. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą korzystać z Biblioteki.

§ 3. WYPOŻYCZANIE

1. Jednorazowo wypożyczyć można 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotekarz ma prawo zwiększyć limit wypożyczeń.

2. Czytelnik może przesunąć termin zwrotu książki jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

3. Bibliotekarz może skrócić ustalony w § 3 pkt. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur i poszukiwane nowości).

4. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

5. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników bezpośrednio w bibliotece, e-mailem lub telefonicznie.

6. Książki zarezerwowane czytelnik powinien odebrać w ciągu 4 dni roboczych od daty otrzymania informacji o ich dostępności.

§ 4. CZYTELNIA

1. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wypożyczenia niektórych publikacji na zewnątrz, na okres ustalony przez bibliotekarza.

2. Udostępnione materiały biblioteczne czytelnik zwraca bibliotekarzowi.

3. Do czasopism bieżących czytelnik ma wolny dostęp.

§ 5. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien zwrócić też uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe ze zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie książki przez czytelnika ustala bibliotekarz na podstawie aktualnej ceny rynkowej.

3. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast książki zgubionej lub zniszczonej – inną nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 6. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 pkt. 1 Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 1 zł od woluminu za każde 30 dni przetrzymania po terminie zwrotu.

2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienie, pokrywa jego koszt.

3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

4. W przypadku czytelników zalegających ze zwrotem książek lub uregulowaniem należności wobec Biblioteki, bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia.

§ 7. SKARGI I WNIOSKI

1. Skargi i wnioski można zgłaszać bezpośrednio do Dyrektora Biblioteki.

§ 8. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony praw korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

3. Rozstrzyganie kwestii szczególnych, nieuregulowanych postanowieniami regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Biblioteki.

4. Regulamin korzystania z Biblioteki Gminnej w Chorkówce obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.