Wniosek złożony przez Powiat Krośnieński w ramach naboru wniosków do PROW na lata 2014-2020, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

18 września 2015r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zakończył się 29 stycznia br. Do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wpłynęło 267 wniosków. Limit pomocy przeznaczonej na „drogi lokalne” w Województwie Podkarpackim wynosi 20 415 144 euro tj. około 88 805 000 złotych. Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków, a planowany termin uzyskania decyzji o dofinansowaniu przewidziany jest na maj br. W ramach tego naboru wniosek złożył także Powiat Krośnieński. Informujemy o tym ze względu na to, że inwestycja dotyczy Gminy Chorkówka, a obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1896R Krosno – Kobylany – Toki w km 3+160 – 3+956, km 4+640 – 7+316 tj. ul. Krośnieńską od mostu na Jasiołce w Świerzowej Polskiej do skrzyżowania ul. Łukasiewicza z ul. Kościelną w Zręcinie oraz od skrzyżowania ulic Łukasiewicza i Bieszczadzkiej w Zręcinie w stronę Chorkówki – do skrzyżowania w Chorkówce na Bóbrkę.
W ramach planowanych robót wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni i przebudowane skrzyżowanie w Chorkówce. Ponadto zakres prac obejmuje budowę oraz przebudowę chodników, remont istniejącego odwodnienia drogi, remont istniejących zjazdów, z dostosowaniem ich do niwelety drogi, odmulenie rowów drogowych oraz oczyszczenie i remont istniejącej kanalizacji wzdłuż przebudowywanej drogi. Założeniem inwestycji zgodnie z PROW na lata 2014 – 2020 jest poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego poprzez lepszą dostępność komunikacyjną oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców obszarów wiejskich.
Planowany czas realizacji inwestycji to lipiec – listopad 2016 r. Koszt inwestycji wg kosztorysów inwestorskich wynosi 4 346 850,00 zł. Poziom dofinansowania ze środków UE (EFRROW), o które ubiega się Powiat Krośnieński to 63,63% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 2 765 900,00 zł.
Pozostała wymagana kwota do zbilansowania kosztów inwestycji zostanie pokryta z budżetów samorządów – Powiatu Krośnieńskiego oraz Gminy Chorkówka.
Znaczny wpływ na wybór inwestycji drogowej spośród ogromnej ilości dróg powiatowych, którymi zarządza Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, oprócz starań Wójta Andrzeja Konieckiego i dobrej współpracy obu samorządów, miały kryteria oceny projektów, jakie zostały zatwierdzone dla wspomnianego typu zadań w ramach PROW. Są to m.in. połączenie przebudowywanej drogi z drogą wyższej kategorii, powiązanie przedmiotu projektu z inwestycjami dot. tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie drogi obiektów użyteczności publicznej, realizacja zadania w porozumieniu powiatu z gminą. Po dokonaniu analizy zgodnie stwierdzono, że jest to najlepiej wpisująca się w kryteria oceny inwestycja. Z drugiej strony, wszyscy zdają sobie sprawę, że droga powiatowa na wspomnianych odcinkach jest w bardzo złym stanie, zatem szansa dofinansowania jej przebudowy jest dobrym znakiem, by jeszcze w tym roku jej jakość znacznie się poprawiła.
To kolejne wspólnie realizowane zadanie Gminy Chorkówka i Powiatu Krośnieńskiego. Planowana inwestycja jest kontynuacją zrealizowanej w 2015 r. częściowej przebudowy drogi Krosno – Kobylany – Toki. Przypomnijmy, że jesienią ubiegłego roku przebudowany został odcinek ul. Krośnieńskiej od granicy miasta Krosna do mostu na Jasiołce (skrzyżowanie ul. Krośnieńskiej z ul. Szkolną i ul. Nadbrzeżną w Świerzowej Polskiej).