Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.

Na terenie Gminy Chorkówka od 1 stycznia 2021 r. zostanie wprowadzonych kilka zmian w systemie gospodarowania odpadami:
 
1. Z terenu wszystkich miejscowości zostają usunięte pojemniki przeznaczone do segregowania opakowań szklanych i opakowań z tworzyw sztucznych (tzw. dzwony). Pojemniki na odpady segregowane ustawione we wszystkich miejscowościach naszej gminy, miały na celu zwiększenie stopnia segregacji odpadów oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. Pomimo licznych informacji, kontroli i upomnień, niektórzy mieszkańcy traktowali te miejsca jako składowiska różnych odpadów. Ponadto zaśmiecone miejsca wokół pojemników bardzo negatywnie wpływały na wizerunek poszczególnych miejscowości. Wydatki związane ze sprzątaniem terenu wokół pojemników oraz ich opróżnianiem generowały dodatkowe koszty, które solidarnie obciążały wszystkich mieszkańców. Dodatkowo do pojemników tych często trafiały odpady spoza terenu naszej gminy oraz od podmiotów gospodarczych, które zobowiązane są do usuwania odpadów na własny koszt.
2. Zmianie ulega dostępność dla mieszkańców punktu PSZOK.
Od 1 stycznia punkt będzie czynny 1 raz w tygodniu – w sobotę od 8.00 do 12.00. W PSZOK-u odbierane będą wyłącznie odpady komunalne, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Chorkówka. Nie będą przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej !
3. Dystrybucja worków na odpady oraz indywidualnych kodów będzie prowadzona przez Gminę (szczegóły zostaną podane wkrótce).
4. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma indywidualne kody z podziałem na rodzaj odpadów. Kody obowiązkowo należy nakleić w widocznym miejscu na worku odpowiedniego koloru.
5. Worki z odpadami należy wystawić przed posesję, najpóźniej do godz. 7.00 w dniu odbioru, zgodnie z obowiązującym terminarzem.
6. Firma odbierająca odpady została zobowiązana do dokonywania odczytów kodów z wszystkich worków. Worki z odpadami bez naklejonych kodów nie będą zabierane.
7. Pracownicy firmy świadczącej odbiór odpadów są zobowiązani do dokonywania kontroli zawartości worków pod kątem prawidłowej segregacji. W przypadku niedopełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XXV/190/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. właścicielowi danego gospodarstwa będzie naliczana stawka opłaty podwyższonej (w wysokości tj. dla odpadów niesegregowanych).
Wprowadzone zmiany mają na celu obniżenie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz wprowadzenie systemu kontroli ilości i rodzaju odpadów, a co za tym idzie utrzymanie stawki za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców na tym samym poziomie.
 
Usprawnienia dokonane w systemie pomogą w efektywnym rozliczaniu usług świadczonych przez wykonawcę oraz usprawnią sprawozdawczość z realizacji zadania. Im efektywniejsza segregacja tym mniejsza ilość „śmieci” zmieszanych w strumieniu odpadów, co gwarantuje niższe koszty gminy w procesie ich zagospodarowania w instalacjach komunalnych. Wysegregowane frakcje odpadów, uzyskane w drodze selektywnej zbiórki, stanowią cenne źródło surowców, które zostaną poddane recyklingowi, a tym samym przyczyni się to do ochrony środowiska naturalnego.
Należy podkreślić, że ważną rolę w sprawnym funkcjonowaniu systemu odbioru odpadów odgrywa również wspólna mobilizacja mieszkańców do skuteczniejszego segregowania odpadów.
 
W najbliższym czasie zostanie podana informacja o terminach dystrybucji worków na odpady segregowane, kodów oraz harmonogramów odbioru odpadów komunalnych w 2021 r.
Już teraz harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 r. można pobrać z naszej strony internetowej.