Zmiana stawki za odbiór odpadów komunalnych

Dla zapewnienia ciągłości finansowania odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców naszej Gminy do końca bieżącego roku,  Rada Gminy Chorkówka zgodnie z Uchwałą Nr XXV/190/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. zdecydowała o zmianie stawki za odbiór odpadów komunalnych.

Od 1 września 2020 r. wysokość stawki za odbiór odpadów komunalnych będzie wynosić 22,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej na terenie nieruchomości. Jeśli mieszkaniec posiada przydomowy kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stawka opłaty będzie obniżona o 1,00 zł.

Od 1 stycznia br. odbiór odpadów komunalnych odbywa się w oparciu o zmienione przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.). Po raz pierwszy od tego roku podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych. Zmiana ustawy wprowadziła również dla wszystkich mieszkańców obowiązek segregowania odpadów. W związku z tym, Rada Gminy określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata ta nie może być niższa niż dwukrotna wysokość i nie wyższa niż czterokrotna wysokość stawki podstawowej ustalonej przez Radę Gminy.

Gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości co najmniej 50% wagowo – za każdy rok w latach 2020-2024.

Na wzrost stawki za odbiór odpadów komunalnych w roku bieżącym wpłynęło wiele czynników, m.in.:

  • skokowy wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej, który wpłynął na wzrost kosztów składowania odpadów,
  • wzrost kosztów pracy związany z ponad 15 % wzrostem płacy minimalnej,
  • wzrost kosztu dostosowania zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami do nowych wymogów prawnych w zakresie m.in. monitoringu wizyjnego,
  • brak odbiorców surowców wtórnych i spadek cen,
  • ograniczenie czasu magazynowania odpadów do 1 roku,
  • zakaz składowania frakcji energetycznej,
  • wzrost kosztów zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów (wcześniej instancje płaciły za dostarczenie im paliwa alternatywnego, a dzisiaj to instalacjom należy płacić za ich odbiór),
  • główna przyczyna wzrostu cen to rosnąca ilość wytwarzanych odpadów, przy niewystarczającej liczbie instalacji do ich przetwarzania.

Na potwierdzenie informacji podanych powyżej przedstawiamy wykaz  wydatków związanych z usuwaniem odpadów komunalnych na terenie naszej gminy poniesionych w I półroczu 2020 r.

tabela z informacją

tabela z informacjami

Przypominamy, że worki z odpadami należy wystawiać przed posesję, najpóźniej do godz. 7:00
w dniu odbioru. Worki z odpadami komunalnymi powinny być oznakowane nalepkami umieszczonymi w widocznym miejscu z odpowiednim numerem identyfikacyjnym.

Dodatkowo informujemy o zakazie pozostawiania odpadów poza pojemnikami typu „dzwon”. Obiekty o których mowa są monitorowane. Zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń, kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca publiczne, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.  W projekcie zmian przepisów, grzywny mają zostać podniesione z 500 do 5 tys. zł.