Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanego dokumentu Strategii MOF Krosno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych i środowiska akademickiego w proces tworzenia „Strategii MOF Krosno”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji.

Z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni i obiektów publicznych w celu aktywizacji społeczneji gospodarczej mieszkańców” przez Gminę Wojaszówka oraz projektu pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”  przez Gminę Miasto Krosno, zaistniała konieczność doprecyzowania treści dokumentu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno w sposób polegający na doszczegółowieniu treści obecnie zawartych w dokumencie nie zmieniając przy tym charakteru działań przewidzianych w ramach Strategii.

Projekt zaktualizowanego dokumentu„Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny:

-na stronie internetowej www.krosno.pl w zakładce „Dla Mieszkańców” – „Miejski Obszar Funkcjonalny”:,

-w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umkrosno.pl w zakładce „Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”:

-na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędów Gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka.

-na stronach internetowych Urzędów Gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka.

-na stronie internetowej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych www.cwop.krosno.pl w zakładce aktualności:

-do wglądu – w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a (Biuro Obsługi Klienta), a także w siedzibach Gmin Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe oraz Wojaszówka.

W dniach od 02 – 23 maja 2018 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagi i wnioski do zaktualizowanego dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” oraz do prognozy oddziaływania na środowisko wypełniając zamieszczony poniżej formularz konsultacyjny.

Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Miasta Krosna:

-pocztą elektroniczną na adres strategiamof@um.krosno.pl,

-osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,

-w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Strategii MOF Krosno”.

Ponadto opinie uwagi i wnioski będzie można złożyć ustnie do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 9 maja 2018 r. w godz. od 15.30 do 17.00 w sali obrad Rady Miasta Krosna nr 21, ul. Staszica 2.  

Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, p. 306, tel. 13 47 43 306, e-mail: strategiamof@um.krosno.pl

Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane. Pozostałe opinie, uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed ostatecznym przyjęciem dokumentów.

W terminie do 30 dni od zakończenia konsultacji na stronach internetowych gmin tworzących MOF Krosno oraz na BIP-ach tychże gmin zostanie opublikowany raport z konsultacji.

Pliki do pobrania

strategia_mof_krosno_-_styczen_2018_-_ostateczna_wersja_02.05.2018_r.pdf

Projekt zaktualizowanej Strategi MOF

prognoza_mof_krosno.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko Stretegii MOF Krosno

formularz_konsultacji.doc

Formularz Konsultacji Społecznych

ogloszenie_o_konsultacjach.pdf

Ogłoszenie o konsultacjach