Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanego dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PROJEKTU ZAKTUALIZOWANEGO DOKUMENTU

„STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO”

WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PREZYDENT MIASTA KROSNA, WÓJT GMINY CHORKÓWKA,
BURMISTRZ GMINY JEDLICZE, WÓJT GMINY KORCZYNA,
WÓJT GMINY KROŚCIENKO WYŻNE, WÓJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE
ORAZ WÓJT GMINY WOJASZÓWKA

działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000), art. 30, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z 2018 r. poz. 810, 1089), uchwały Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna, zmienionej uchwałą Nr LIX/1342/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna oraz uchwały Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ZAPRASZAJĄ
do udziału w konsultacjach społecznych zaktualizowanego dokumentu
Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 30.07.2018 r. do 19.08.2018 r.

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie
  2. FORMULARZ KONSULTACJI
  3. Strategia MOF 30.07.2018r
  4. Prognoza MOF Krosno
  5. Załącznik nr 1 do Prognozy
  6. Załącznik nr 2 do Prognozy