ZARZĄDZENIE NR 0050.1.96.2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.96.2019
WÓJTA GMINY CHORKÓWKA
z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art.13 ust.1 i art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz 2204 z późn. zm.) w związku z § 7 uchwały Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016 r., w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 991) Wójt Gminy Chorkówka zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. Wykaz, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmuje część działek położonych w miejscowości Chorkówka, oznaczonych nr ewidencyjnymi: 871 i 870.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.