UWAGA – Konieczność zmiany deklaracji śmieciowej z odpadów niesegregowanych na segregowane

Informujemy, że 6 września 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wspomniana nowelizacja wprowadziła kilka istotnych zmian dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Do najważniejszych należą:

  • POWSZECHNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI

Wprowadzenie obowiązku zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób selektywny, czyli w podziale na 5 frakcji (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio, pozostałości z segregacji).

Dotychczas właściciele nieruchomości mogli zdecydować czy powstałe na ich posesji odpady  zbierane będą w sposób selektywny czy nieselektywny. Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają możliwości dokonania wyboru sposobu gromadzenia odpadów. Ustawodawca zobowiązał właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów wyłącznie poprzez właściwą ich selekcję.

W przypadku niedopełnienia przez nich obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Wójta Gminy, który określa właścicielowi nieruchomości wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej (tj. w wysokości nie niższej niż dwukrotna i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy za odpady zbierane w sposób selektywny).

Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas prowadzili na swojej nieruchomości wyłącznie nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych zobowiązani są do:

–  zmiany sposobu gromadzenia odpadów poprzez wprowadzenie właściwej ich selekcji (na 5 frakcji),

– złożenie w Urzędzie Gminy Chorkówka nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą sposobu gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych, co bezpośrednio wpływa na zmianę wysokości deklarowanego dotychczas  zobowiązania z tytułu opłaty – zmianie uległa stawka tej opłaty.