INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO W 2021 ROKU

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 wstrzymane zostaje do odwołania bezpośrednie udzielanie porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej działających na terenie powiatu krośnieńskiego zlokalizowanych w Starostwie Powiatowym w Krośnie, Urzędzie Miejskim w Dukli, Urzędzie Gminy w Jedliczu i Urzędzie Gminy w Rymanowie.

Od 1 stycznia 2021 r. mieszkańcy Powiatu Krośnieńskiego:

  • będą mogli skorzystać z:

-nieodpłatnej pomoc prawnej,

-nieodpłatnej mediacji,

  • nie będą mogli skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Od dnia 1 stycznia 2021 r. do odwołania nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie) – porady telefoniczne lub e-mail.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom uprawnionym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona – do odwołania – nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście lub zdalnie adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Pomoc prawna udzielana będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie.

W roku 2021 Powiat Krośnieński powierzył prowadzenie dwóch punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanych w Urzędzie Miejskim w Dukli i Urzędzie Gminy w Jedliczu wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego tj.: Stowarzyszeniu SURSUM CORDA z Nowego Sącza.

HARMONOGRAM STACJONARNEJ PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

  1. Starostwo Powiatowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-14.00
  2. Urząd Miejski w Dukli, ul. Kościuszki 4 lokal nr 8, od poniedziałku do piątku w godzinach:8.00-12.00
  3. Urząd Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a lokal nr 220, od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-14.00
  4. Urząd Gminy w Jedliczu, ul. Rynek 6 lokal nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach:11.00-15.00

ZASADY I ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEEJ POMOCY PRAWNEJ

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym zarejestrowaniu na poradę.

Rejestracji zgłoszeń po poradę można dokonać:

1) telefonicznie: pod nr telefonu: 665 939 327 czynnym w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku,

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej: adres e-mail: pomocprawna@powiat.krosno.pl.

Informacja dotycząca rejestracji za pośrednictwem poczty elektronicznej

Osoby chcące zarejestrować się na poradę za pośrednictwem poczty elektronicznej, prosimy o podawanie w treści wiadomości preferowanego terminu (daty i godziny) oraz wykonawcy (czy radca prawny czy adwokat), zgodnie z harmonogramem przedstawionym powyżej.

Przesłana przez osobę zainteresowaną propozycja terminu nie jest równoznaczna z zarezerwowaniem porady.

W przypadku, gdy dany termin będzie dostępny, Starostwo Powiatowe w Krośnie przekaże informację z potwierdzeniem rejestracji na poradę z podaniem daty, godziny i nr telefonu.

Jeśli w zaproponowanym terminie będzie już zarezerwowana porada lub rezerwacja nie będzie możliwa z innych przyczyn, osoba chcąca skorzystać z pomocy prawnej zostanie poproszona o wybranie innego terminu.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna mediacja

Każdy uprawniony mieszkaniec Powiatu Krośnieńskiego w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać z nieodpłatnej mediacji, prowadzonej między stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiazywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego w sprawie karnej,

4) przeprowadzenie mediacji,

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których;

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Możliwość przekazywania opinii (część B karty pomocy) przez osoby uprawnione o świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej

W przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość części B karty pomocy prawnej nie przekazuje się osobie uprawnionej. Po udzielonej poradzie, osobę uprawnioną informuje się, o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej anonimową opinię o usłudze można przekazać:

  • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Wydział Organizacyjno-Administracyjny ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno lub
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail : oastojak@powiat.krosno.pl

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny poinformują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na „Liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa”, dostępnej dla mieszkańców powiatu na stronie internetowej Powiatu i BIP Starostwa.

O terminie wznowienia stacjonarnych usług nieodpłatnych porad prawnych będziemy informowali na bieżąco na stronie internetowej Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krośnie.