XXXVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

XXXVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Obrady odbędą się w dniu 25 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 1400

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

 

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Wydanie zaświadczenia o wyborze na radnego przez przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 8 czerwca 2021 r.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 7. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Chorkówka.
 8. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Chorkówka.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za 2020 rok.
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 11. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chorkówka.
 12. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok przez Komisję Rewizyjną wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 13. Dyskusja w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2020 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 14. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
 15. Podjęcie uchwał:
  1. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/298/2021 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Chorkówka – PROJEKT
  2. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/299/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok – PROJEKT
  3. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/300/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chorkówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok – PROJEKT
  4. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/301/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Chorkówka – PROJEKT
  5. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/302/2021 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 – PROJEKT
  6. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/303/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego – PROJEKT
  7. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/304/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021 – PROJEKT
  8. Podjęcie uchwały Nr XXXVII/305/2021 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka – PROJEKT
  9. Podjęcie uchwały XXXVII/306/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok – PROJEKT
  10. Podjęcie uchwały XXXVII/307/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
 16. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
 17. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
 18. Zakończenie obrad.