Razem zadbajmy o powietrze, którym oddychamy!

Jedną z największych potrzeb obywateli naszego kraju jest jak najdłuższe pozostanie w zdrowiu. W Polsce największy wpływ na złą jakość powietrza, a tym samym na zdrowie, ma zanieczyszczenie pochodzące z tzw. sektora bytowo-komunalnego. Stosowanie złej jakości opału czy używanie przestarzałych , niesprawnych kotłów tzw. kopciuchów, powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych dla zdrowia substancji.

Rolą Państwa jest stworzenie warunków umożliwiających podjęcie i realizację strategicznych decyzji w zakresie ochrony zdrowia obywateli i poprawy jakości powietrza. Aby to jednak osiągnąć, kluczowe jest pozyskanie rzetelnych, weryfikowalnych informacji na temat tego, czego Polacy używają do ogrzania swoich domów i jaki stosują opał. Dopiero zebranie tych informacji w jednej bazie, pozwoli na podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

W celu zbudowania tych strategicznych rozwiązań, konieczne jest umożliwienie realizacji kilku podstawowych potrzeb obywateli, które częściowo wynikają z przepisów prawa. W związku z tym w projekcie zaplanowano takie e-usługi, które umożliwią obywatelom i przedsiębiorcom spełnienie ich obowiązków, np. wykonanie przeglądu kominiarskiego czy dokonanie inwentaryzacji budynku, a także umożliwią odbiorcom efektywniej zarządzić wydatkami przeznaczonymi na ogrzewanie swoich budynków. Usługi zaprojektowane są w taki sposób, aby tworzyły łatwy i przejrzysty system odpowiadający na potrzeby obywateli i przedsiębiorców, a jednocześnie zbierały kluczowe, rzetelne i weryfikowalne informacje dla administracji. Pozyskane w ten sposób dane w skali mikro stworzą pośrednio unikatową bazę danych w skali makro, które to zgromadzone w jednym systemie, stworzą możliwość dla szeregu decydentów na zaplanowanie i zrealizowanie działań naprawczych mających na celu zadbanie o stan zdrowia obywateli poprzez poprawę jakości powietrza.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu mimo, że nie muszą być bezpośrednimi użytkownikami e-usług są wszyscy obywatele ze względu na ich podstawowe potrzeby, tj. pozostanie w zdrowiu oraz życie w czystym i przyjaznym środowisku naturalnym. Wiąże się to z potrzebą zwiększenia dostępności do informacji na temat działań administracji publicznej, służących poprawie jakości powietrza w wyniku redukcji zanieczyszczeń z sektora bytowo- komunalnego oraz potrzebą dostępu do aktualnych i wiarygodnych danych na temat stanu jakości powietrza. Należy również przyjąć, że wszyscy obywatele mają potrzebę dostępu do informacji dotyczących wszelkich możliwych form pomocy publicznej (dotacje, preferencyjne kredyty, pożyczki) przyznawanych na termomodernizację bądź wymianę kotłów w budynkach.

Grupą zainteresowaną rezultatami projektu są również przedsiębiorcy, są to nie tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą z uprawnieniami kominiarskimi, z uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalności instalacyjnej, audytorzy energetyczni czy przeprowadzający kontrolę stanu technicznego systemu ogrzewania, ale także wytwórcy i sprzedawcy nowoczesnych, wysokosprawnych kotłów oraz różnego typu rozwiązań OZE (np. pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, systemów odzysku ciepła/rekuperacji).

Kolejna grupa odbiorców to organizacje i organy działające w obszarze ochrony środowiska (m.in. organizacje pozarządowe, prasa, media). Według tej grupy, brak szerokiego dostępu do zinformatyzowanych zasobów o obszarach najbardziej zagrożonych niską emisją, utrudnia przeprowadzenie skutecznych, skierowanych do konkretnych odbiorców i podmiotów działań i kampanii informacyjnych, służących podejmowaniu oddolnych inicjatyw na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Grupą zainteresowaną rezultatami projektu będą również pracownicy organów administracji publicznej, wykonujący zadania w obszarze ochrony środowiska mającymi na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Składając deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw należy również złożyć klauzulę informacyjną:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

 

Wydział ds. Centralnej

Ewidencji Emisyjności

Budynków