Dodatkowe środki na operację z zakresu niekomercyjnej Infrastruktury oraz podejmowania działalności gospodarczej dla osób fizycznych

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, iż Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, z sukcesem zakończyła kolejny etap wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – realizacja budżetu LSR wg stanu na 30.06.2021 r. wynosi 97,7%, a podkreślić należy iż nie wszystkie wnioski są w pełni rozliczone, a zmieniający się kurs Euro ma znaczenie do wykorzystania puli środków w pełnej wysokości.

W ramach krótkiego podsumowania, informujemy iż z naszych środków:

  • powstały 43 nowe firmy,
  • 9 firm pozyskało środki na rozwój działalności,
  • łącznie w ramach tych dwóch zakresów powstało ponad 90 nowych miejsc pracy, które muszą zostać utrzymane co najmniej 2 lub 3 lata,
  • powstały 44 nowe lub przebudowane/zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, były to zarówno inwestycje realizowane przez Gminy, jak również Parafie oraz Stowarzyszenia działające naszym obszarze,
  • wydaliśmy szereg publikacji promujących obszar, dofinansowaliśmy wiele imprez i wydarzeń regionalnych oraz zorganizowaliśmy liczne szkolenia i spotkania informacyjne dla mieszkańców LGD.

Ponadto informujemy, iż powoli wkraczamy w nowy okres programowania. Aktualnie trwają prace nad wydłużeniem o dwa lata perspektywy finansowej PROW na lata 2014-2020, z uwagi na fakt iż nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2021-2027, z powodu pandemii Covid-19, jest w fazie projektowej, a nie wdrożeniowej. Tak więc w ramach wydłużonego „starego PROWu”, wszystkie lokalne grupy działania, które złożyły wnioski do Samorządu Województwa, otrzymają dodatkowe środki na nabory oraz na bieżące funkcjonowanie. Wysokość otrzymanych dodatkowych środków jest uzależniona od poziomu realizacji LSR i wykorzystania budżetu LSR, czyli kwoty zawartych umów w ramach poddziałania 19.2 wg stanu na dzień 28.02.2021 r., w naszym przypadku była to kwota ponad 10 mln zł.

Dzięki tak wysokiemu zakontraktowaniu budżetu LSR możemy otrzymać środki w wysokości 788 tys. Euro w ramach poddziałania 19.2 – czyli na wdrażanie LSR oraz 94 560 Euro w ramach 19.4 czyli na koszty bieżące i aktywizację.

Otrzymane środki w ramach wdrażania LSR planujemy przeznaczyć na przedsięwzięcia związane z:

  • podejmowaniem działalności gospodarczej,
  • oraz rozwojem ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości – to nowe firmy i nowe miejsca pracy na obszarze LGD. Warto więc się o nie postarać, przy okazji planowanego naboru, tym bardziej,
iż obowiązują nowe, złagodzone warunki ubiegania się o wsparcie. Natomiast infrastruktura społeczna, służyć będzie mieszkańcom, turystom i poprawie wizerunku całego naszego obszaru.

Nabory w ramach tych zakresów zaplanowaliśmy na II półrocze bieżącego roku.
Budżet na powyższe nabory to:

  • w ramach podejmowania działalności gospodarczej – limit środków dostępnych to 350 tys. Euro, co wg indykatywnego kursu Euro wynosi 1,4 mln zł, czyli planujemy udzielenie, co najmniej 14 premii po 100 tys. zł.
  • na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej – limit dostępnych środków to 438 tys. Euro, co wg indykatywnego kursu Euro wynosi 1 752 000 zł, czyli ok. 290 tys. zł na projekt – przy założeniu, co najmniej 6 projektów.

Dziękujmy i gratulujemy wszystkim dotychczasowym Beneficjentom, Grantobiorcom oraz Gminom tworzącym LGD, które bezpośrednio były zaangażowane we wdrażanie LSR i skuteczną realizację poszczególnych projektów.

Zapraszamy do składania wniosków w kolejnych naborach oraz zachęcamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa pracowników Biura LGD w zakresie możliwości ubiegania się o wsparcie.

Natalia Kuliga-Helnarska
Kierownik Biura