WÓJT GMINY CHORKÓWKA OGŁASZA  I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność GMINY CHORKÓWKA

WÓJT GMINY CHORKÓWKA

w oparciu o art.38 ust.1 i art. 67 ust.2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U z 2020, poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

O G Ł A S Z A  I   P U B L I C Z N Y   P R Z E T A R G  U S T N Y

 N I E O G R A N I C Z O N Y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność

GMINY CHORKÓWKA

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości

-zgodnie z ewidencją

gruntów

 

Powierzchnia nieruchomości

(ha)

użytek

 

Cena wywoławcza

(zł)

 

Wadium

(zł)

 

Postąpienie

(zł)

 

1.

 

CHORKÓWKA

864/1

KS1K/00064511/4

 

 

 

 

0,0813

Ps V

 

 

 

15 616,00

 

 

 

 

 

 

2 500,00

 

 

 

 

 

 

 

postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Działka leży w pośredniej strefie wsi. Położona jest przy drodze publicznej powiatowej. Lokalizacja przeciętnie atrakcyjna. Otoczenie bliskie: teren mało zurbanizowany rozproszona zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Działka to teren o regularnym ukształtowaniu granic. Uzbrojenie działki: brak. Działka na niewielkiej części powierzchni zakrzaczona kilkoma drzewami – gatunki liściaste- o małej wartości użytkowej i handlowej.  Wartość drzew wliczona do wartości gruntu. Topografia działki niekorzystna, około ½ powierzchni to teren o niewielkim nachyleniu w kierunku zachodnio – południowym, pozostały obszar to teren na dość stromym zboczu. Na działce znajduje się studnia –wliczona do wartości gruntu- będąca pozostałościami po nieistniejących zabudowaniach.

Działka nie jest objęta obowiązującą decyzją o  warunkach zabudowy a także nie jest objęta obowiązującą decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka nie obowiązuje od dnia 31.12.2002 r. Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka działka stanowią tereny o symbolu  MU –Tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo usługowej o niskiej intensywności.

 

Sposób zagospodarowania: Zgodny z przeznaczeniem. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy. Do ceny sprzedaży zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień transakcji. Na dzień podania niniejszego ogłoszenia do wiadomości, zgodnie z art.43 ust.1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz.685) przedmiot przetargu zwolniony jest z podatku VAT. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń.

 

I Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  działki 864/1 położonej w miejscowości Chorkówka odbędzie się dnia   10 września 2021 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka-sala nr 9 o godz. 10.00. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Uczestnik przetargu będący osobą fizyczną zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości, zaś osoby prawne przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub z ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomość w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej,
w wysokości oraz w terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Wpłaty można dokonać
w terminie do dnia 06 września 2021 r. na rachunek Urzędu Gminy Chorkówka BS Rymanów Oddział Chorkówka Nr 89 8636 1031 2003 1500 0042 0003.

Uwaga! W przypadku wpłaty wadium przelewem, za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień zaksięgowania kwoty na koncie.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacone wadium przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia, w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L Nr 119/1) w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020, poz. 65
z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji na stronie BIP Gminy Chorkówka https://ugchorkowka.bip.gov.pl, w zakładce ochrona danych osobowych oraz w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka.

 

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Chorkówka, pokój nr 31 lub telefonicznie (0-13) 43 869 49.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.