Ogłoszenie – Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce informuje o naborze wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. „Opieka wytchnieniowa” to Program, który powstał po to, by choć w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych. W/w Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy chcą skorzystać z usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania w/w członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne.

W 2022 r. Program będzie realizowany w dwóch formach:

  1. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • ośrodku wsparcia,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy realizującej Program,
  • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę uchwały.
  1. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
  • ośrodku wsparcia,
  • w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy realizującej Program,
  • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę uchwały.

Usługę opieki wytchnieniowej przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej dziecka/osoby niepełnosprawnej.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy i aplikowanie ośrodki finansowe na realizację Programu oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2022.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy (do 22 października 2021 r.) osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 38-458 Chorkówka 189 lub telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce – 13 43 869 20, 13 43 869 21, 13 43 869 27 lub e-mailowy – adres: gops@chorkowka.pl – w terminie do dnia 20 października 2021 r. do godziny 15.00.

Więcej informacji dotyczących Programu można uzyskać na stronie internetowej http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022