XLII sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

z w o ł u j ę

XLII sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Obrady odbędą się w dniu 26 października 2021 r. (wtorek) o godz. 1630

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

 

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 4. Sprawozdanie z posiedzenia komisji stałych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. Podjęcie uchwały Nr XLII/333/2021 zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chorkówka – PROJEKT
  2. Podjęcie uchwały Nr XLII/334/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – PROJEKT
  3. Podjęcie uchwały Nr XLII/335/2021 zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – PROJEKT
  4. Podjęcie uchwały Nr XLII/336/2021 w sprawie zmian w Statucie Gminy Chorkówka – PROJEKT
  5. Podjęcie uchwały Nr XLII/337/2021 w sprawie uchylenia uchwały własnej – PROJEKT
  6. Podjęcie uchwały Nr XLII/338/2021 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 r. – PROJEKT
  7. Podjęcie uchwały Nr XLII/339/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021 – PROJEKT
  8. Podjęcie uchwały Nr XLII/340/2021 w sprawie udzielenia dopłaty do odprowadzonych ścieków dla zakładu budżetowego „Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka” – PROJEKT
  9. Podjęcie uchwały Nr XLII/341/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka” – PROJEKT
  10. Podjęcie uchwały Nr XLII/342/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok – PROJEKT
  11. Podjęcie uchwały Nr XLII/343/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
 6. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
 7. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
 8. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła