ZARZĄDZENIE NR 0050.1.70.2021

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.70.2021
WÓJTA GMINY CHORKÓWKA
z dnia 9 czerwca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art.13 ust.1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) w związku uchwałą
Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016 r., w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 991) Wójt Gminy Chorkówka zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. Wykaz stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmuje część działki położonej w miejscowości Sulistrowa oznaczonej nr ewidencyjnym 745.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położone są nieruchomości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykaz do zarz 0050.1.70.2021