ZARZĄDZENIE NR 0050.1.75.2021 WÓJTA GMINY CHORKÓWKA

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.75.2021
WÓJTA GMINY CHORKÓWKA
z dnia 23 czerwiec 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 13 ust.1 i art. 35 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)
w związku uchwałą Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016 r.,
w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 991)Wójt Gminy Chorkówka zarządza, co następuje:

§1.1. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.
2. Wykaz, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmuje działkę położoną
w miejscowości Chorkówka, gm. Chorkówka, oznaczoną nr ewidencyjnym 864/1
o powierzchni 0,0813 ha.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wykaz do zarądzenie 0050.1.75.2021