I publiczny przetarg ustny

WÓJT GMINY CHORKÓWKA

w oparciu o art.38 ust.1 i art. 67 ust.2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Dz. Uz 2020, poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność GMINY CHORKÓWKA.
1.Oznaczenie nieruchomości zgodne z Ewidencją Gruntów i Budynków oraz oznaczenie wieczysto-księgowe: LEŚNIÓWKA nr ewidencyjny działki 96, ujawniona w KW KS1K/00080299/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krośnie.
Powierzchnia nieruchomości, użytek: 0,0200 ha, Br- Ps IV.
2. Opis nieruchomości:
Działka leży w pośredniej strefie wsi. Lokalizacja przeciętnie atrakcyjna. Otoczenie bliskie: teren zurbanizowany, w otoczeniu budownictwa zagrodowego, mieszkaniowego istniejącego oraz potencjalnego. Położona przy drodze publicznej. Działka to teren płaski stanowiąca nieregularny wielokąt. Uzbrojenie działki: niepełne, na działce kanalizacja, pozostałe media na działkach w bezpośredniej oraz bliskiej odległości od przedmiotowej działki. Działka nie jest objęta obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy a także nie jest objęta obowiązującą decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy.
3. Przeznaczenie nieruchomości, sposób zagospodarowania:. Sposób zagospodarowania: zgodny z przeznaczeniem. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka nie obowiązuje od dnia 31.12.2002 r. Zgodnie ze wskazaniami zawartymi
w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka działki leżą w terenach mających następujące przeznaczenie: ,,KZ’’ Tereny transportu drogowego.’’
4. Cena wywoławcza: 3 034,00 zł (słownie: trzy tysiące trzydzieści cztery złote) * VAT według obowiązujących przepisów. Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1. pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021 poz.685). Wysokość postąpienia: postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Wadium: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej, w wysokości oraz w terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Wpłaty można dokonać w terminie do dnia 25 października 2021 r. na rachunek Urzędu Gminy Chorkówka BS Rymanów Oddział Chorkówka Nr 89 8636 1031 2003 1500 0042 0003. Uwaga! W przypadku wpłaty wadium przelewem, za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień zaksięgowania kwoty na koncie. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacone wadium przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia, w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
6. Termin przetargu:
Przetarg odbędzie 29 października 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka w sali nr 9 o godz. 10.00. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Uczestnik przetargu będący osobą fizyczną zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości, zaś osoby prawne przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis
z odpowiedniego rejestru lub z ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomość w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie.
7. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L Nr 119/1) w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020, poz. 65z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji na stronie BIP Gminy Chorkówka https://ugchorkowka.bip.gov.pl,
w zakładce ochrona danych osobowych oraz w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka.
8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Chorkówka, pokój nr 31 lub telefonicznie
(0-13) 43 869 49.
Wójt Gminy Chorkówka
Grzegorz Węgrzynowski