XLI sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
z w o ł u j ę
XLI sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka
Obrady odbędą się w dniu 28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 15.15
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
a) z XXXVII sesji Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 r.,
b) z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 1 lipca 2021 r.
c) z XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 29 lipca 2021 r.
d) z XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2021 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Wójta Gminy Chorkówka z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
6. Informacja i ocena funkcjonowania służby zdrowia w Gminie Chorkówka.
7. Sprawozdanie z posiedzenia komisji stałych.
8. Podjęcie uchwał:
a) Podjęcie uchwały Nr XLI/316/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2021 roku na lata 2022 i 2023 (zimowe utrzymanie dróg) – PROJEKT 
b) Podjęcie uchwały Nr XLI/317/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021 (dożywianie) – PROJEKT 
c) Podjęcie uchwały Nr XLI/318/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021 (udzielenie schronienia) – PROJEKT 
d) Podjęcie uchwały Nr XLI/319/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021 (usługi opiekuńcze) – PROJEKT 
e) Podjęcie uchwały Nr XLI/320/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na 2022 rok (OREW) – PROJEKT 
f) Podjęcie uchwały Nr XLI/321/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na 2022 rok (SOSW) – PROJEKT 
g) Podjęcie uchwały Nr XLI/322/2021 w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – PROJEKT 
h) Podjęcie uchwały Nr XLI/323/2021 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania – PROJEKT 
i) Podjęcie uchwały Nr XLI/324/2021 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cmentarz w Kopytowej wraz z otoczeniem” – etap IA – PROJEKT 
j) Podjęcie uchwały Nr XLI/325/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy najmu na okres 5 lat – PROJEKT 
k) Podjęcie uchwały Nr XLI/326/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT 
l) Podjęcie uchwały Nr XLI/327/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok – PROJEKT 
m) Podjęcie uchwały Nr XLI/328/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka
n) Podjęcie uchwały Nr XLI/329/2021 w sprawie ustanowienia herbu Gminy Chorkówka oraz zasad jego stosowania – PROJEKT 
o) Podjęcie uchwały Nr XLI/330/2021 w sprawie ustanowienia symboli Gminy Chorkówka –PROJEKT 
9. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
10. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka
11. Zakończenie obrad.